Het belang van stabiliteit en samenwerking voor de Woningmarkt is voor eenieder wel duidelijk, maar toch heeft hieraan ontbroken. Na het conflict wordt voorzichtig naar samenwerking gezocht. Zet dit door en regel het structureel in! Op naar een Marshall-plan voor de woningmarkt.

Volgens een recent rapport van KPMG vormen politieke inmenging en rentestijgingen de grootste belemmeringen voor vastgoedbedrijven in Nederland. De voortdurende veranderingen in regelgeving en het gebrek aan consistentie in overheidsbeleid creëren onzekerheid voor investeerders waar ze niet van houden. Dit sentiment wordt versterkt door de stijgende rente, die de financieringskosten voor vastgoedprojecten aanzienlijk verhoogt. Deze factoren samen maken het moeilijk om lange termijnstrategieën te plannen en uit te voeren.

Noodzaak voor Eenheid en Stabiliteit

De Nederlandse woningmarkt staat voor gigantische uitdagingen. Continu komt als kernpunt de behoefte aan stabiliteit en voorspelbaarheid naar voren. Alleen met een gecoördineerde aanpak en samenwerking tussen overheid en marktpartijen, kan een stabiel en voorspelbaar investeringsklimaat worden gerealiseerd. Dit vereist niet alleen consistent beleid en regelgeving, maar ook een gedeelde visie en eenheid van communicatie tussen alle betrokken partijen. Door samen te werken en stabiliteit te waarborgen, kunnen we een duurzame en toegankelijke woningmarkt creëren die voldoet aan de behoeften van de Nederlandse bevolking.

De Nederlandse regering heeft erkend dat het klimaat voor investeringen in woningen verbeterd moet worden. In een integrale visie op de woningmarkt, zoals beschreven in recente brieven aan de 2e kamer wordt benadrukt dat samenwerking tussen verschillende bestuurslagen en de private sector essentieel is. Hierbij wordt ook het belang van stabiel en voorspelbaar beleid onderstreept. De regels die er zijn, zijn vaak al complex genoeg en nog meer regelgeving zal niet noodzakelijk bijdragen aan een betere marktwerking. In plaats daarvan moet de focus liggen op de effectieve uitvoering van bestaande regelgeving en het creëren van een gunstig investeringsklimaat.

Een recent voorbeeld van de complexiteit van politiek en vastgoed was het conflict tussen de Provincie Zuid-Holland en minister Hugo de Jonge over de woningbouwplannen. Dit incident benadrukte de spanningen die kunnen ontstaan wanneer regionale en nationale belangen botsen, maar dit helpt natuurlijk niet bij het uitdragen van een consistent beleid. Goed dat de gelederen nu gesloten worden. De Wet versterking regie volkshuisvesting kan mogelijk bijdragen aan deze stabiliteit door duidelijkere kaders te scheppen voor woningbouwprojecten.

Hoofdlijnen Akkoord 2024: Ambitieuze Woningplannen

Het recente Hoofdlijnen Akkoord getuigt ook van verdere toenadering, maar we zijn er nog niet. Huib Boissevain gaf recentelijk nog wat suggesties in zijn blog wat zeker aandachtspunten zijn. Volgens een Fd-opinieblog is de doelstelling van 100.000 woningen haalbaar mits flink opgeruimd wordt in de vele bureaucratische en ideologische belemmeringen. Dat vraagt om vertrouwen en een sterke en duurzame samenwerking tussen alle betrokken partijen.

AFSLUITING:  

1 zwaluw maakt nog geen zomer

De afgelopen maanden is er voorzichtige vooruitgang geboekt in de samenwerking tussen de overheid en de vastgoedmarkt. Hoewel het beleid niet direct is veranderd, is er wel meer begrip ontstaan voor elkaars standpunten. Dit groeiende wederzijdse begrip is een belangrijke stap in de goede richting. Vertrouwen is de basis van elke samenwerking. Zonder vertrouwen zullen gezamenlijke inspanningen niet slagen en de gewenste veranderingen niet worden bereikt. Voorzichtige toenadering, maar 1 zwaluw maakt nog geen zomer. Op naar een Marshallplan voor de woningmarkt. De aanstaande woontop zou een mooi podium daarvoor zijn.

Deel. Zegt het voort!

Ontvang de laatste Insights direct in uw mailbox